Loyalty

Opšta pravila

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe kartice Loyality programa BOMBAJ TEXTILE doo

BOMBAJ TEXTILE doo Dunavska 1, 11080 Zemun je izdavač Loyality programa.

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu, istu svojeručno potpiše i koji dobije Loyalty karticu BOMBAJ TEXTILE doo koja se moze koristiti u maloprodajnim odjektima u Srbiji.

Kartica

Loyalty kartica BOMBAJ TEXTILA doo je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine u svim maloprodajnim objektima BOMBAJ TEXTILA doo u Srbiji.

Lista prodajnih mesta BOMBAJ TEXTILE doo u kojima imalac kartice može koristiti loyalty karticu BOMBAJ TEXTILE doo može se naći na strani Kontakt

Imalac

Loyalty karticu BOMBAJ TEXTILE doo može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina koje ispuni pristupnu izjavu na jednom od prodajnih mesta BOMBAJ TEXTILE doo .

Određeno fizičko lice postaje član Loyalty programa BOMBAJ TEXTILE doo uz potpisivanje pristupne izjave čime potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene u prodajnim objektima BOMBAJ TEXTILE doo.

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka, privrednom društvu BOMBAJ TEXTILE doo.

Nakon izdavanja loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo, imalac ove kartice postaje član loyalty programa BOMBAJ TEXTILE doo. Članstvo u programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba BOMBAJ TEXTILE doo

Izdavač

Izdavač i vlasnik loyalty kartice je BOMBAJ TEXTILE doo,Dunavska 1, 11080 Zemun

Izdavač, BOMBAJ TEXTILE doo, se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja loyality programa BOMBAJ TEXTILE doo i opoziva kartice.

Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po svojoj proceni.

Lični podaci i njiihova obrada
Loyalty karticu BOMBAJ TEXTILE doo može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 15 godina i da na pristupnoj izjavi BOMBAJ TEXTILA doo priloži lične podatke: ime I prezime,naziv firme ili brenda, kontakt telefon,E-mail adresu, adresa i ujedno dozvoli BOMBAJ TEXTIL doo, Dunavska 1, 11080 Zemun, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima BOMBAJ TEXTILE doo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009) na način kako je opisano u tački 5.1.

Član Loyalty programa BOMBAJ TEXTILE doo svojim potpisom na pristupnoj izjavi potvrđuje/dozvoljava da izdavač prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo

Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine – svi podaci s paragon bloka (računa): prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, mesto kupovine, datum, popust, količina proizvoda, cena, vrednost robe, iznos računa.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored BOMBAJ TEXTILE doo , na primer privredna društva koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

Imalac

Imalac loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi BOMBAJ TEXTILE doo.

Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima BOMBAJ TEXTILE doo povezanih kompanija i njihovih poslovnih partnera.

Rukovalac ličnih podataka može u gore navedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca loyalty kartica BOMBAJ TEXTILE doo . koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke imaoca loyalty kartica rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imaoca kartica pogodnosti i obrađivati u gore navedene svrhe.

Imalac loyaty kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti loyalty karticu BOMBAJ TEXTILE doo .

Imalac loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo može bilo kada, u pisanoj formi na e-mail adresu

office@bombajtexile.com , zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi BOMBAJ TEXTILE doo. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član Loyalty programa.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi e-mail adresu office@bombajtextile.com zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka , dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima BOMBAJ TEXTILE doo , a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

Pogodnosti

Loyality kartica BOMBAJ TEXTILA doo funkcioniše po načelu sabiranja vrednosti svih kupovina.

Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada imalac loyality kartice BOMBAJ TEXTILA doo svojim kupovinama u toku kalendarske godine dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda BOMBAJ TEXTILA doo.

LIMIT (RSD) %
40,000-70,000      5

70,000-300.000

10
Preko 300.000    15

Loyalty kartica ne važi tokom sniženja i rasprodaje.

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na kalendarsku godinu.

Ostavreno procenat boniteta iz jedne kalendarske godine se prenosi u sledecu godinu.

Ostvareni bonitet vazi do procene vlasnika loyalty BOMABJ TEXTILE doo na osnovu analize kupovine I isti ima pravo da ukine popust ili da smanji.

Prilikom plaćanja na kasi potrebno je priložiti loyalty karticu BOMBAJ TEXTILA doo . Upisivanje kupovine naknadno nije moguće, a isto tako nije moguće kasnije iskoristiti popuste.

Bez obzira na gore navedenu odredbu, BOMBAJ TEXTILA doo. zadržava pravo da nekim pojedincima podeli dodatne bonitete po sopstvenoj proceni

Uslovi korišćenja

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi priložiti loyality karticu BOMBAJ TEXTILE doo. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

Kartica ne važi tokom sezonskih sniženja (sale), kao ni na odabrane proizvode koji su na akciji. Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti loyaty kartice BOMBAJ TEXTILE doo.

BOMBAJ TEXTILE doo ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

Zamena kartica

Gubitak ili krađu loyality kartice prijavite na mail office@bombajtextile. Izdavač će vam poslati novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave.

Sve informacije u vezi sa Loyalty programom BOMBAJ TEXTILA doo mogu se dobiti u prodajnim objektima BOMBAJ TEXTILA I na telefon +381 62 422 846

U slučaju da je loyalty kartica BOMBAJ TEXTILA doo otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

Prestanak članstva

Loyalty kartica BOMBAJ TEXTILA doo važi do opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. Imalac loyality kartice BOMBAJ TEXTILE doo može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom,elektronskom poštom na e-adresu: office@bombajtextile.com, zahtevati da BOMBAJ TEXTILE doo prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz Loyalty programa BOMBAJ TEXTILE doo i odreći se vlasništva loyalty kartice BOMBAJ TEXTILA doo i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

Ako loyalty karticom BOMBAJ TEXTILA doo u roku od dve godine nije obavljena nijedna kupovina, ona dobije status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja vlasnika kartice.

Odjava pravila

Ova pravila važe od dana objave na sajtu www.bombajtextile.com

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja Loyalty programa BOMBAJ TEXTILE doo i poništenja loyalty kartice BOMBAJ TEXTILE doo.